แจ้งกรรมการตัดสินรางวัล OBEC Awards
คำชี้แจง
1. บันทึกข้อความ
          - กรอกชื่อโรงเรียนหรือส่วนราชการ
            - กรอกชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง, สังกัด
            - กรอกที่อยู่
            - กรอกทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว
            - ลงชื่อผู้เดินทาง
            - เสนอผอ.โรงเรียนหรือหัวหน้าส่วนราชการของผู้เดินทางอนุมัติ
2. นำบันทึกดังกล่าวมาด้วยในวันประชุมคณะกรรมการ (13 ธันวาคม 2558) เพื่อประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางฯ
Download
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 11:08 น.