เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายรัฐวุฒิ ก่องขันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายอภัย ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวิชัย มาลีหวล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอัญชลี นามพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
12 ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพัชรนันท์ ถาดทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายบุญส่ง ชาญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
15 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
16 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรกรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
21 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
22 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
23 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
24 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
25 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
26 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
27 นายสิสวุฒิ สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
28 ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ปรึกษา
29 ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ปรึกษา
30 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ที่ปรึกษา
31 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ที่ปรึกษา
32 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ปรึกษา
33 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ที่ปรึกษา
34 นายสิงห์ทอง สิงหพรพงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ที่ปรึกษา
35 นายสมานมิตร จิตรหนักแน่น ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ที่ปรึกษา
36 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
37 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
38 นายยรรยง ผิวอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
39 นายวิชัย มาลีหวล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
40 นางอัญชลี นามพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
41 นางพัชรนันท์ ถาดทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
42 นายบัณฑิต หินกอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
43 นายประศาสตร์ ร่วมกล้า ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๑ คณะทำงาน
44 นายบุญสี ราชบุรี ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๒ คณะทำงาน
45 นายบุญรัตน์ หงส์ทอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๓ คณะทำงาน
46 นายสุรพงษ์ โททอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๔ คณะทำงาน
47 นายเสริม สิงจานุสงค์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ ๑ คณะทำงาน
48 นายสุพรรณ วงค์มา ประธานเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ ๒ คณะทำงาน
49 นายเอกชัย แพงงาม ประธานเครือข่ายโรงเรียนสนม ๑ คณะทำงาน
50 นายเทพวิรุฬ์ บุญมี ประธานเครือข่ายโรงเรียนสนม ๒ คณะทำงาน
51 นายสิทธิชัย รังสัย ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๑ คณะทำงาน
52 นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๒ คณะทำงาน
53 นายอักษร จุฑารัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๓ คณะทำงาน
54 นายสำราญ ลักขษร ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๔ คณะทำงาน
55 นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๑ คณะทำงาน
56 นายสุรัตน์ สุขทวี ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๒ คณะทำงาน
57 นายบัณฑิต เทตะรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ คณะทำงาน
58 ว่าที่ ร.ต. ธนโชติ ปุณยชัยปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะทำงาน
59 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะทำงาน
60 นางนิราตรี รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะทำงาน
61 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ คณะทำงาน
62 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
63 นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
64 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
65 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
66 ดร.สุภพ ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
67 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
68 นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
69 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
70 น.ส.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
71 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
72 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
73 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
74 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
75 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
76 นางสาวมนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
77 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
78 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
79 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
80 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรกรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
81 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะทำงาน
82 นางสาวเสาร์วิภา ทวีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
83 นางสาวนฤมล จันทร์ชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
84 นางอธิกา ชาญศรี ครู โรงเรียนบ้านบ้านหนองอีดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
85 นางรัชนี สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
86 นางสาวเดือนเพ็ญ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
87 นางสาวชุติญา ยานะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
88 นายสราวุธ บุญทัพไทย ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
89 นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
90 นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาโสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
91 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
92 นางสาวกมลรัตน์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
93 นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
94 นางคูณ มงคุณ ครู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
95 นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
96 นางสาวเกลื้อกูล พงไทยสง ครู โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
97 นางสาวปัญญดา ล้อดงบัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
98 นางเพ็ชรา พรมตวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
99 นางขวัญเรือน แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
100 นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
101 นายสันติ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
102 นางเนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
103 นางมณเทียน แสงท้าว ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
104 นางสาวปิยะพร เทพมณี ครู โรงเรียนบ้านหาญฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
105 นางสาวปวริศา พลบุญ ครู โรงเรียนบ้านซาต(ลงคลวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
106 นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคง ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
107 นางนันทิยา วิชิตสโร ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
108 นางสาวหรรษา ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
109 นายอนันศิริ ภูนุภา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
110 นางสาวพัชมณ ยงเพชร ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
111 นางวาสนา เกตุโสระ ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
112 นางธนนันท์ แก้วบุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
113 นางพรจิตรา ช่วยชู ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
114 นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
115 นายธีรวุฒิ แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
116 นางชญาญ์พัฐ ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
117 นางจันทร์จิรา สาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
118 นายอัครเดช แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
119 นางพัฒนีย์ ต้นจำปา ครู โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
120 นางจินตนา พบบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
121 นางสุกัญญา สมรูป ครู โรงเรียนบ้านปรีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
122 นางจิตตราภรณ์ รังสัย ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
123 นางจุไรรัตน์ คำสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
124 นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
125 นางสุพัตรา เชื้ออินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
126 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครู โรงเรียนปทุมมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
127 นายสิทธิพงษ์ เพียรมี ครู โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
128 น.ส.มณเฑียร สีดำ ครู โรงเรียนบ้านนานวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
129 นางอุษนี สิบรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
130 นางอรทัย เจริญราช ครู โรงเรียนบ้านเซียงซิน – โนนดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
131 น.ส.ไพลิน พิศเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
132 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา ครู โรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
133 นายเสนอ ยอดดี ครู โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
134 นางเสาวณีย์ ศรีไตรลืม ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
135 นางบุปผา เรียงสนาม ครู โรงเรียนบ้านโพนโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
136 นายพิทักษ์ ทวีแสง ครู โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
137 นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
138 นางไกรวัล วุฒิยาสาร ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
139 นางสาวกนิษฐา สำนัก ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
140 นางยุพาพร โสภาพ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
141 นางนงค์เยาว์ ชึรัมย์ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
142 นางโสภา เหลาฉลาด ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
143 น.ส.ธนพร บุษบา ครู โรงเรียนบ้านหาญฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
144 นางณัชยา ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
145 นางศรัญญา บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
146 นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็ก ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
147 นางอุมาพร พุทธลา ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
148 นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
149 นายอนุชา สำเภาพล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
150 นายชาตรี พบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
151 นายสุพรรณ วงค์มา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
152 นายสำราญ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
153 นายปฏิคม สมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
154 นางสาวจารุณี แก่นจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
155 นายเทียนชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
156 นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
157 นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ"ธาตุศึกษาวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
158 นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
159 นายเจษฎา ลาภจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
160 นายสวัสดิ์ สดับสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระฆัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
161 นายมณเทียร นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ – บัวเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
162 นายทองคูณ นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
163 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
164 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเข็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ คณะอำนวยการประจำห้องแข่งขัน
165 นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
166 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
167 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
168 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
169 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
170 นายนิวัตร ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
171 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
172 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
173 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
174 น.ส.มนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
175 น.ส.สุกัญญา มาลีหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
176 น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
177 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
178 น.ส.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด
179 นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายวิชัย มาลีหวล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายทองพูน วิวาสุขุ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นายวิชัย ทองจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายสุทัศน์ สังคพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 น.ส.ยุวดี โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางนาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นายจำลอง แสนสุภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 น.ส.ธัญลักษณ์ ระดมสุข นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายเกษี โคตรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นางประภาพร ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
196 นายติณณภพ จำปาหอม นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
197 น.ส.เพียงเพ็ญ เติมใจ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นางประภาพร หูทอง นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
199 น.ส.อรวริญญา พะมุลิลา พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
200 น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
201 น.ส.อาภรณ์ สิงหะสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
202 นายวิชิต ขันขำ เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นายทนง คงเจริญ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นายสมหมาย จันทร์น้อย ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นายจรัส ธรรมนาม ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านผือน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นายเลิศ ชินวงค์ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นายมานิตย์ อ่างเฮ้า ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านธาตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายประสิทธิ์ พักตร์ใส ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านขยูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายประดิษ สุขพลำ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านแต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 น.ส.ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
215 นางประภาพร ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
216 นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
217 น.ส.เพียงเพ็ญ เติมใจ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
218 นางประภาพร หูทอง นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
219 นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
220 นายติณณภพ จำปาหอม นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
221 น.ส.อรวริญญา พะมุลิลา พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
222 น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
223 น.ส.อาภรณ์ สิงหะสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
224 นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
225 น.ส.ทักษพร ระดมงาม ธุรการ โรงเรียนบ้านตาทิพย์,บ้านภูดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
226 น.ส.อรุณฤทัย ฉลาดเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทราย,บ้านโคกล่ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
227 น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม,บ้านสร้างบก,ผือน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
228 น.ส.รติชา วิจิตร ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว,บ้านหนองกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
229 น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรีง,บ้านเฉนียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
230 นางปรียาภรณ์ มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่,บ้านดินแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
231 น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
232 น.ส.นันทิรัตน์ เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
233 น.ส.นิภา ศรีเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี,บ้านแกศึกษาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
234 นางสุวารีย์ หูทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”บ้านหนองบัวน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
235 น.ส.บุษยากร เกิดชื่น ธุรการ โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”,ธาตุศรีนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
236 นางอรอุษา หอมคำ ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้หนองบก,บ้านน้ำสร้าง-นางเภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
237 นายพิทักษ์พงศ์ ทรายเพชร ธุรการ โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓),บ้านช่อง,บ้านนาวองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
238 นายตรีภพ พรหมหงษ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวโคก,บ้านหนองแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
239 นายทรงพล เพิ่มผล ธุรการ โรงเรียนบ้านผือ, บ้านหนองคูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
240 นายธีรวัฒน์ ประดาสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวบานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
241 ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร สดับสาร ธุรการ โรงเรียนไตรคามวิทยา,บ้านหนองกระทุงตากแดด,บ้านแข้ด่อน-หนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
242 นายสิทธิพร บุญล้อม ธุรการ โรงเรียนบ้านนาดี,บ้านหนองระฆังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
243 นายนฤดม สีบาง ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอียอ,บ้านอาเลา,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
244 นายธนวัฒน์ ศรีบัว ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
245 นางรัตดา คงนุรัตน์ ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำคำ, บ้านม่วงหมาก,บ้านโนนจำปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
246 น.ส.จิตณภา ศรีโพนทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านเบิด, บ้านหนองผือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
247 น.ส.พัชรีภรณ์ โนรินทร์ยา ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม),บ้านอาจญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
248 น.ส.นิตยา เติมสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านยางกระจับ,บ้านชายทุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
249 น.ส.อ่อนตา เที่ยงธรรม ธุรการ โรงเรียนบ้านโสมน, ไตรคามสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
250 น.ส.จินตนา สาสอน ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ, บ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
251 น.ส.คำมูล สุขแสง ธุรการ โรงเรียนบ้านปอหมัน, บ้านน้ำอ้อม,บ้านตานบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
252 น.ส.ทิพวรรณ พิศเพ็ง ธุรการ โรงเรียนบ้านตระมุง, บ้านโนนโพ, บ้านหนองบึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
253 นางอัญชนางค์ แก้วหินกอง ธุรการ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่, บ้านงิ้ว,บ้านหนองหินพิมานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
254 น.ส.ธนาลินี ชมดี ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี, บ้านโคกสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
255 น.ส.นิชา บุญครอง ธุรการ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์, บ้านขุนไชยทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
256 น.ส.ศิรินันท์ สนโศรก ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง, บ้านโพนม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
257 นางธนิดา การรัมย์ ธุรการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน, สามัคคีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
258 น.ส.นาฐฉัตรีย์ นาคกระแสร์ ธุรการ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา, บ้านม่วงน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
259 น.ส.สุทธิวรรณ ประพันธ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข, บ้านทัพไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
260 น.ส.อัญชลี ก่อศิลป์ ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวงัว, บ้านนานวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
261 น.ส.สุพัฒน์ อุดหนุน ธุรการ โรงเรียนบ้านคำผง, บ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
262 น.ส.รวิภา อักษร ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
263 นางการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
264 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
265 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
266 น.ส.ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
267 น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
268 น.ส.สิรียาวรรธ์ สิริสุนทรานนท์ ธุรการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา,บ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
269 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
270 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
271 นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
272 ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ ปุณยชัยปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังนาคสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
273 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
274 นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
275 น.ส.ทักษพร ระดมงาม ธุรการ โรงเรียนบ้านตาทิพย์,บ้านภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
276 น.ส.อรุณฤทัย ฉลาดเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทราย,บ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
277 น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม,บ้านสร้างบก,ผือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
278 น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรีง,บ้านเฉนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
279 นางปรียาภรณ์ มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่,บ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
280 น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
281 น.ส.นันทิรัตน์ เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
282 น.ส.นิภา ศรีเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี,บ้านแกศึกษาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
283 นางสุวารีย์ หูทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”,บ้านหนองบัวน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
284 น.ส.บุษยากร เกิดชื่น ธุรการ โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”,ธาตุศรีนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
285 นางอรอุษา หอมคำ ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้หนองบก,บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
286 นายทรงพล เพิ่มผล ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคู,บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
287 น.ส.สุทธิวรรณ ประพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านนาศรีสุข,บ้านทัพไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
288 น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
289 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
290 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
291 น.ส.รติชา วิจิตร ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว,บ้านหนองกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
292 น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
293 น.ส.นันทิรัตน์ เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
294 นางสุวารีย์ หูทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”,บ้านหนองบัวน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน
295 นายรัฐวุฒิ ก่องขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
296 นายบัณฑิตย์ หินกอง นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
297 นางวิชุดา คล้ายแก้ว นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
298 นางสุกัญญา คนฉลาด นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
299 นายสุรสิทธิ์ เครือมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
300 นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
301 นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
302 น.ส.สังวาล สมัญญา เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
303 น.ส.อลิษา สุบินชัย เจ้าหน้าที่คุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
304 นายจตุรงค์ เส้นทอง ลูกจ้าง สนง.ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
305 นางสายทอง สุระสังข์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
306 น.ส.สุกัญญา มาลีหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
307 น.ส.เพียงกวี ทองเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล
308 น.ส.วจีพร กันนุฬา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
309 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
310 นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
311 น.ส.ทักษพร ระดมงาม ธุรการ โรงเรียนบ้านตาทิพย์,บ้านภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
312 น.ส.อรุณฤทัย ฉลาดเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทราย,บ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
313 น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม,บ้านสร้างบก,ผือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
314 น.ส.รติชา วิจิตร ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว,บ้านหนองกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
315 น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรีง,บ้านเฉนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
316 นางปรียาภรณ์ มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่,บ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
317 น.ส.นิภา ศรีเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี,บ้านแกศึกษาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
318 น.ส.บุษยากร เกิดชื่น ธุรการ โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”,ธาตุศรีนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
319 นายพิทักษ์พงศ์ ทรายเพชร ธุรการ โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓),บ้านช่อง โรงเรียนบ้านนาวองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
320 นายตรีภพ พรหมหงษ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวโคก,บ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
321 นายทรงพล เพิ่มผล ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคู,บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
322 นายธีรวัฒน์ ประดาสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
323 ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร สดับสาร ธุรการ โรงเรียนไตรคามวิทยา,บ้านหนองกระทุงตากแดด,บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
324 นายสิทธิพร บุญล้อม ธุรการ โรงเรียนบ้านนาดี, บ้านหนองระฆัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
325 นายนฤดม สีบาง ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอียอ,บ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
326 นายธนวัฒน์ ศรีบัว ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
327 นายรณชัย ศรีสังข์ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนนารายณ์วิทยา,บ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
328 นายศราวุฒิ แก้วดี ธุรการ โรงเรียนบ้านอาพืด,บ้านม่วงหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
329 นางอรอุษา หอมคำ ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้หนองบก,บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
330 นายอัครเดช บุดดี ธุรการ โรงเรียนบ้านธรรมษา,บ้านจันทร์งาม,บ้านพิงพวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
331 นายธีระยุทธ วายโศก ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕,บ้านม่วงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
332 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
333 นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
334 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
335 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
336 นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
337 นายสุรัตน์ สุขทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
338 นายบัณฑิต เทตะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่ออี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
339 นายทุเรียน จ่าพุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
340 นายบุญเหลือ ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
341 นายสมัคร ศรีคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุญหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
342 นายสมาน ยางนอก ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
343 นายรื่น จิตคง ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนตลุงโนนกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
344 นายสุรสิทธิ์ ชัยถาวร ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนเมืองไผ่กระท่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
345 นายสุดใจ อินปรางค์ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านบุตาโสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
346 นายปรีชา กฤติยาวรรณ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านสนวนโคกเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
347 นายรณรงค์ คุณมาศ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านตึกชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
348 นายทรงศิลป์ กะการดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึกชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
349 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
350 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
351 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
352 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ภูมิ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
353 นายทรงเดช โคตรมงคล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
354 นายอภิชาติ โยธะพล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
355 นางสโรชา เอกอำพัน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
356 นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
357 นายอาทิตย์ อุษาวรกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
358 นางสาวอนัญญา บัวเทิง ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
359 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
360 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
361 นางสาวกฤติยา ศรีนุกูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
362 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
363 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
364 นางสาวกันต์ธนัท บุญก้อง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
365 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
366 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
367 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
368 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ภูมิ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
369 นางสาวนิตยา อินทรขีนี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
370 นางสาวพนิชกร ขุนภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
371 นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
372 นางสาวธารตรี ศรีทอง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
373 นางสาวอุรา แคนสี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
374 นางสาวแววมยุรา เนียมสา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
375 นางพิชยา โคตรมงคล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
376 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
377 นางสาวรัชดาวรรณ มนุพันธ์ ครูธุรการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
378 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ประธานคณะทำงาน
379 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
380 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
381 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
382 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
383 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
384 นางทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
385 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
386 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
387 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
388 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
389 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
390 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
391 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
392 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
393 นายอุบล ธนาสัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
394 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
395 นางนิภาพร ศักดิ์แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
396 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
397 นายสุพจน์ เขตอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
398 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
399 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
400 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
401 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
402 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
403 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
404 นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
405 นายรัฐวุฒิ ก่องขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
406 ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
407 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
408 นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
409 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
410 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
411 ดร.สุภพ ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
412 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
413 นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
414 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
415 น.ส.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
416 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
417 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
418 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
419 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
420 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
421 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
422 นางสาวมนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
423 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
424 น.ส.ธัญลักษณ์ ระดมสุข นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
425 นายเกษี โคตรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
426 นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม นิติกร คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
427 นางประภาพร ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
428 นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
429 นายติณณภพ จำปาหอม นิติกร คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
430 น.ส.เพียงเพ็ญ เติมใจ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
431 นางประภาพร หูทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
432 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
433 น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
434 น.ส.ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
435 น.ส.อรวริญญา พะมุลิลา พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
436 น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
437 นายเรืองเวช ใจสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
438 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
439 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
440 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
441 นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
442 นางสุคนธ์ ผาสุข ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
443 นางสรวงสุดา มูลมา ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
444 นางปรีดาวรรณ มีบุญ ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
445 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
446 นางสาวกันต์ธนัท บุญก้อง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
447 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
448 ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
449 นางอัญชลี นามพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
450 นางอวยพร ไชยทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
451 น.ส.วัชราภรณ์ แฝงสีดา ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนแรด, บ้านหาญฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
452 น.ส.อภันตรี ต้นเขียว ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหิน,บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
453 นางอาพรพรรณ ชุษณะทัศน์ ธุรการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง,บ้านบึงหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
454 น.ส.นภัสกร อินทรศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านผักไหม, เซียซิย-โนนดู่, บ้านหนองไม้งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
455 นางราณี สิมมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
456 น.ส.เกศกนก เดชคำภู เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
457 น.ส.ศิริพร ท่าฉลาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
458 น.ส.วนิดา กอสาลี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
459 นายรัฐุฒิ ก่องขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
460 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
461 นางวราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
462 นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
463 น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม, สร้างบก, ผือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
464 น.ส.รติชา วิจิตร ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว,บ้านหนองกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
465 น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรีง, บ้านเฉนียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
466 นางปรียาภรณ์ มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่, บ้านดินแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
467 น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
468 น.ส.นันทิรัตน์ เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
469 นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
470 นายวงศกร สีลา นัก วิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน