กำหนดสถานที่ส่งผลงาน

ผู้เข้าแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 

สามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม 2558 (ดูจากการประทับตราไปรษณีย์)

ได้ที่   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
         137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กทม. 10300
         โทรศัพท์  02 241 4738     โทรสาร  02 241 8982

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:06 น.