เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพม.42 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวธันพร เพิ่มน้ำทิพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
2 นางสาวหัทยา เวชการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
3 นางปานจรี เคนศรี ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4 นางสาวจุฑารัตน์ กันทะสอน ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน