การประกวด OBEC Awards การศึกษาพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ภาคใต้
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 
ภาคเหนือ
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคระห์เชียงใหม่
ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:05 น.