รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 098
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นายชูชาติ แก้วนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
4 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
5 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
6 นายวีระ สุขทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
7 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
8 นายกฤษ ละมูลมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
9 นายอนันต์ พันนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
10 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
11 นายนคร เทพหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
12 นายวิสุทธิ์ ชูมัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................