รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 051
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายวีระพันธ์ เขียวเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
2 นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
3 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
4 ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
5 นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
6 นางวงศ์ศิริ เถินมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
8 นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก โรงเรียนวัดยางทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
9 นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวัดเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................