รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 049
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางนงลักษณ์ แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นางสมพร ทองหล่อ โรงเรียนวัดท่ากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
5 นายคำมี ลุงนาม โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
6 ดร.มณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................