รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 048
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายทวี แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นางสาวศุทธินี สุขอยู่ โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
3 นางรินดา กัณฑ์ศรี โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
4 นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้น บ้านใหม่หนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นางเรวดี โรจน์ประโคม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
6 นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
7 นายพล เวียงสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
8 นางพนิดา ยิ่งกล้า โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
9 นางสาวอรุณี จงรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................