รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 044
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางศุภวรรณ บุญทศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางกอบกุล ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
3 นายสมคิด สอนรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
4 นายจำลอง ไชยยา โรงเรียนบ้านสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
5 นางปรานอม ปทุมวิง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
6 นางมยุภัทร บนภัทรวรรษ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
7 นางปาริชาติ บุญกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................