รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 043
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวรัชนี กิจสอ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
2 นางอุบลภา กาญจนบูรพา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
4 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นางจันทนา สอนกองแดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
6 นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
7 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
9 นางชวนพิศ แสงสวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
10 นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
11 นางกันยา สินน้อย โรงเรียนวัดประดู่หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................