รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 042
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางชีวรัตน์ ข่ายคำ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
3 นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
6 นางรัตนา อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
7 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
8 นายสมพร แก้ววัน โรงเรียนบ้านหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
9 นายหมั่น ศิริโสดา โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
10 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................