รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางนารี ปิ่นปี โรงเรียนดิศกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาววรรณา จันทร์พงษ์ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
4 นางสมิตา ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏษ์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
5 นางนงเยาว์ นาพิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
6 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ โรงเรียนวัดบ้านแลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
7 นางทิฆัมพร ภูมิสถาน โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
8 นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................