รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 040
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านดอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
3 นางสุณิสา บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
4 นางสาวทัศนีย์ บุญนก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
5 นางศรัญญาภรณ์ เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
6 นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
7 นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
8 ว่าที่ร้อยตรีมนัสนันท์ ชนะสงคราม บ้านลำทับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
9 นางสาวจุฑาดา เครือหงส์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
10 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................