รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 027
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา โรงเรียนบ้านพุเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ โรงเรียนบ้านลำอีซู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นายเสวก พันธุ์อ้น โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
4 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
5 นายเจษฎา เสาทอง โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
6 นายสมพงษ์ นาครินทร์ โรงเรียนบ้านกุดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
8 นายสุนทร สำกำปัง โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
9 นางนพรัตน์ ตรียวง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................