รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 026
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสยาม สุ่มงาม โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
2 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
3 นางพนิดา อุสายพันธ์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
4 นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
5 นายสาทิต วารีย์ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
6 นายชนาธิป โกษาแสง โรงเรียนชุมชนนางัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................