รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 250
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายวรวิทย์ อัคราภิชาต โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายทวีทรัพย์ นาคน้อย โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
3 นายสุทัน เนยมา โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
4 นายสุริยันต์ ระดากรณ์ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
5 นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................