รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 025
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 นายรำลึก สนพราย โรงเรียนบ้านช่องด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นางอัญชลี อิสสรารักษ์ โรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นายประพันธ์ ชื่นชาติ โรงเรียนวัดหนองเขนง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
6 นายกรช โพธิสม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
7 นายสุเทพ แปลงทับ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
8 นางกันยมาส ชูจีน โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
9 นางสาวละมัย แป้นจุลสี โรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
10 นางกาญจนา พรหมแก้ว โรงเรียนวัดพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................