รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสมคิด จันขุนทศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
3 นายชูชาติ คาดสนิท โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นางกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
5 นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
6 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
7 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
9 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
10 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ โรงเรียนบ้านนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
11 นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
12 นายวันชัย เกิดพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................