รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 224
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายศุภกร การสมบัติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
2 นายกิตติศักดิ์ แสงทอง โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
3 นางสาวกิตติน้ันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
4 นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
6 นายอำไพศักดิ์ ใบคราม สวัสดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
7 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
8 นางสาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................