รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 022
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
2 นางอารีวรรณ ประสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
3 นางสาวอำไพ บุญสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
4 นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
5 นางสาวอดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
6 นางลำใย พรหมคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
7 นายถนอม นิตย์วิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................