รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 218
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
2 นายนครินทร์ แสบงบาล โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
3 นางดวงใจ เสนพลกรัง โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
5 นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 นางสาววิมลรัตน์ วันดี โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
7 นางสุพิน มสาธานัง โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
8 นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
9 ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)
10 นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................