รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 213
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาววาริน รูปทรง โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
2 นางอังคะนา เกษแก้ว โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
3 นางมานพนาถ ดีอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
4 นางสุชัญญา เยื้องกลาง โรงเรียนบ้าโจดนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................