รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 209
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางทับทิม กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
2 นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
3 นายกิจชัย ส่องเนตร โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
4 นางวัชรี จำเรียง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
5 นางสุพักตรา ลุนบง โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
6 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................