รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 208
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายพิเศษ ปิ่นเกตุ โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2 นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
3 นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว โรงเรียนบ้านจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
4 นางมะลิวรรณ บุญแก้ว โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
5 นางพงษ์ลดา สารัส โรงเรียนวัดลำพะยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
6 นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................