รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนวัดสลุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
2 นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
3 นางจงจินต์ เหลาแตว โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
4 นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
5 นางสุพรรษา หนองทองทา โรงเรียนบ้านระเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
6 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
7 นางวัชรา สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
8 นางสาวมยุรี แก้วภู่ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
9 นายธีวรา มากสาขา โรงเรียนบ้านถ้ำธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
10 นางผ่องภักดิ์ จันทรภาพ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................