รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางมยุรี ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
2 นางศรีวรรณ หมวกชา โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
3 นางจันทิมา เย็นทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
4 นางกาญจนา โพธิขำ โรงเรียนบ้านบ่อดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
5 นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
6 นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
7 นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................