รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญูู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางชนตระการ ลีลา โรงเรียนบ้านป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
3 นางฐิติภากร คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
4 นางสาวสมพิศ มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
5 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา โรงเรียนบ้านช่อระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
6 นางกรรณิกา ฦๅกำลัง โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
7 นางบังอร จันล่องคำ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
8 นางสาวพุทธรักษา ก้อนแก้ว โรงเรียนวัดแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................