รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 020
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสมศักดิ์ ป่าไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นางวิริน วันสมสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
4 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
6 นายจำรัส สอนกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นายบุญเจริญ บุญเชิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
8 นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................