รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก โรงเรียนวัดเกาะลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
3 นายสุบัน พรเวียง โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
4 นายศุกชัย ตั๋นจี๋ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
5 นายนิคม กีรติวรางกูร โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
6 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
7 นายโกมินทร์ ปานขาว สวัสดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
8 นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
9 นางจุราภรณ์ คงเจริญ โรงเรียนวัดสมหวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................