รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 189
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
2 นางอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
3 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
4 นายเสงี่ยม พระไตรยะ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
5 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
6 นางสังวาลย์ ประพรม โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
7 นางอรทัย เกิดภิบาล โรงเรียนป่ากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
8 นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................