รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง โรงเรียนวัดศรีจุฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
4 นายสุพจน์ ชูประเสริฐ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นายจงกล เสนา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
6 นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม โรงเรียนบ้านท่าอวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
7 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
8 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
9 นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
10 นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................