รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางเชาวนีย์ สายสุดใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
3 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
4 นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
5 นางสาวรินรดา ธนวังศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
6 ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
7 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
8 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................