รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 016
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
2 นายประสบสุข ดีอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
3 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
4 ดร.กีรติ แสงตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................