รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 145
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางวรรณดี วราสินธุ์ โรงเรียนวัดหนองกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
3 นางปวีณา ปาระมี โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์ พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
4 นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
6 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นายยุทธนา ปรังประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................