รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 130
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางวนิดา ปากโมกข์ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดศรีประชาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
3 นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
4 นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
5 นายไตรรงค์ ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
6 นางดาราพร บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมโพนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
7 นางเกษร บานชล โรงเรียนบ้านดงสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
8 นางละเอียด ปู่หลุ่น โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................