รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 126
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 นางนันท์นภัส วราหะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
4 นางน้ำทิพย์ สมขุนทด โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
5 นางณิชชาภัทร หม้อทอง โรงเรียนปะนอยไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
6 นางสาวกาหลง โคตรบึงแก โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
8 นางนิตยา วิทยผดุง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต อ.รัตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................