รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 125
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
2 นางเสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
3 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
4 นางจิราภร คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
5 นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
6 นางผการัตน์ บุญแนบ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
7 นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
8 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
9 นางสาวจิราวดี ยูงทอง โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................