รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางเบญจา สนธยานาวิน โรงเรียนบ้านวังลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางศรีรัตน์ หาญวังม่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
3 นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
4 นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
5 นางอนงนาฎ สุขนาแซง โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
6 นางกมลทิพย์ ลบแย้ม โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
7 นางอุบลวรรณ พันธ์งาม โรงเรียนบ้านน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
8 นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................