รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 115
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสมนึก ช่อลัดดา โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
2 นางจุฬาพร พลายด้วง โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
5 นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
6 นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
7 ดร.สวัสดิ์ นาปองสี โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางนันทนัช ศิริแก้ว อนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
9 นางกนิษฐา สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................