รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายสมรัก ใจตรง โรงเรียนบ้านสามยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายสมโชค ยินดีสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
3 นางสารี่ คงอ่อน โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นายรัตน์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
5 นางมณลักษณ์ ภักดีชน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
6 นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย โรงเรียนบ้านคลองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
7 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
8 นายสุเทพ สุขชีพ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
9 นายสมนึก มุงคุณแสน โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
10 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นายสมหมาย เชื่อมใจ โรงเรียนบ้านควนประกอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
12 นายสมสุข เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................