รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายสยาม สุ่มงาม โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
2 นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
3 นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1
4 นางรุณี ห่อทอง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
5 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
6 นายชนาธิป โกษาแสง โรงเรียนชุมชนนางัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
7 นางสาวละเอียด แซ่คู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
8 นายธีระ คนชุม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
9 นายนัฐพล เพ็งเมือง โรงเรียนวัดลำนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
10 นายวิเชียร บัวศรีแก้ว โรงเรียนบ้านควนพนางตุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
11 นางสุคนธ์ สุระกำแหง โรงเรียนบ้านท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................