รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางบุษบา วงศาโรจน์ โรงเรียนหลุงกัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
2 นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี โรงเรียนวัดท่ากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
6 นางสาวระเบียบ สุวรรณ โรงเรียนวัดจุฬามณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
7 นายกนก จำปามูล โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
8 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
9 นายทวีศักดิ์ สุกใส โรงเรียนบ้านนานวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
10 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช โรงเรียนวัดปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
11 นางเยาวมาลย์ มะเดโช โรงเรียนวัดวังฆ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
12 นายจินดา แสงขาว โรงเรียนวัดโอ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................