รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางอุไร บัวหลวง โรงเรียนวัดเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
3 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดบ้านลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
4 นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
5 นายศุทธา จักคาม โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
6 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
7 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
8 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
9 นายเดชา การรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
10 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านคลองตูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
11 นายนิกร ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดปากควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
12 นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม โรงเรียนบ้านโกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................