รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 104
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางธีนิตา จันทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
2 นางขวัญเรือน เสนานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
3 นางสาวพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
4 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
5 นางปณิตตรา สายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
6 นายประสิทธิ์ สาตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................