รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 102
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวถวิล หวังกุุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางอัจฉรา วิมลเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
3 นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
4 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
5 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
6 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
7 นางพัชนี แดนเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
8 นางกวิสรา ชื่นอุรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
9 นางวันดี สุขชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
10 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................